ನಮ್ಮ ಯೊ ಚನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದೇಹವು ಅಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಸುತ್ತೇವೆ

ದೇಹವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹೂವಿನಕುಡಿಕೆ

9 ದೇಹದ ಚಕ್ರಗಳು  

9 ಹೊರಸೂಸುವ 

ದೇಹವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹೂವಿನಕುಡಿಕೆ...

D S Bhandari

ಶಿವ ಅಘೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಭಂಡಾರಿ

Contact

Contact-image
Address:
Office : No.1,SLV Building, 4th Floor, Near Banaras Sweet House, Chickpete Cross, Maramma Temple Street, Bengaluru-560053.

Residence: Raghavanhill, #406,Fourth Floor, 6th Cross, Srirampura, Bengaluru-560021.
India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: +91-9342830888

http://www.shivaghorishakti.com

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.