ನಮ್ಮ ಯೊ ಚನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದೇಹವು ಅಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಸುತ್ತೇವೆ

ದೇಹವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹೂವಿನಕುಡಿಕೆ

9 ದೇಹದ ಚಕ್ರಗಳು  

9 ಹೊರಸೂಸುವ 

ದೇಹವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹೂವಿನಕುಡಿಕೆ...

D S Bhandari

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಚಕ್ರ

 

ನಮ್ಮ ಯೊಚನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನೈಜ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್‌ಆಹಕರಿಗೆ ೦-೯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೊಡ ಸಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದೇಹವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹೂವಿನಕುಡಿಕೆ